VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT

De website www.biogailly.be wordt uitgegeven door de vennootschap INSIDE COMMUNICATION – Les Sudistes Sàrl (hierna ‘INSIDE COMMUNICATION’), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 43-45, Zone OP Zaemer, L-4959 Bascharage (Groothertogdom Luxemburg) en ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder het nr. B133630 (BTW LU22170304).

INSIDE COMMUNICATION is de uitgever ervan, zonder dat het verantwoordelijk is voor de informatie die op de website staat. Die verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar, de vennootschap BioGailly, Gailly Florent (hierna ‘BioGailly, Gailly Florent’), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres: Chemin de Guimpoux 5, 6850 Paliseul en ingeschreven in het Belgische handels- en vennootschapsregister onder het nr. 0521.855.545 (BTW BE0521855545).

BEHEER EN HOSTING

Design, creatie en webmaster: INSIDE COMMUNICATION

Hosting: De site wordt gehost door de vennootschap OVH SAS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix (Frankrijk) en ingeschreven in het Franse handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nr. 424 761 419 00045 (BTW FR22424761419).

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Foto’s en teksten: de foto’s zijn aangeleverd door BioGailly, Gailly Florent, aangekocht op Shutterstock of bestaan uit rechtenvrije foto’s. De teksten zijn aangeleverd door BioGailly, Gailly Florent.

BioGailly, Gailly Florent heeft de gebruiksrechten en/of is eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, en dan met name de teksten en afbeeldingen.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze website op welke drager of volgens welke techniek dan ook vormt een inbreuk en is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BioGailly, Gailly Florent.

Merken: de handelsnamen, merken en onderscheidende kenmerken die gereproduceerd worden op de website zijn beschermd door het merkenrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van een van die kenmerken is strikt verboden en de eigenaar van het merk moet er voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geven.

Voor alle merken of handelsbenamingen die op de website voorkomen en die niet toebehoren aan BioGailly, is Gailly Florent of INSIDE COMMUNICATION gedekt met een gebruiksrecht.

Elke reproductie, elke weergave, elk gebruik, elke aanpassing of wijziging van eender welk bovenvermeld merk of van de handelsbenamingen zonder voorafgaande toestemming van BioGailly, Gailly Florent is strikt verboden en vormt een inbreuk die als namaak wordt beschouwd.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN AANSPRAKELIJKHEDEN

De gebruiker van de site www.biogailly.be aanvaardt onvoorwaardelijk dat elke toegang tot de website of elk gebruik ervan onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt en in overeenstemming moet zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, dus de gebruiker wordt uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

INSIDE COMMUNICATION staat niet in voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt kan worden door het gebruik van de website, met name in verband met de onderbreking, het wegvallen of de verstoring van de site die met name het gevolg kunnen zijn van een onderbreking voor het onderhoud of het herstel van het informaticasysteem, technische storingen of overbelasting van het net, nalatigheid of fouten van leveranciers, internetdiensten of een derde en van een virus afkomstig van het internet.

De website www.biogailly.be wordt regelmatig bijgewerkt door INSIDE COMMUNICATION op basis van de informatie van BioGailly, Gailly Florent.

Contractuele beperkingen op de technische gegevens: INSIDE COMMUNICATION en BioGailly, Gailly Florent kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe voor het bezoek aan de site gebruik te maken van recent materiaal dat geen virussen bevat en met een recente, geüpdatete browser.

Hyperlinks naar andere websites: de website www.biogailly.be kan links naar andere sites bevatten. Wij leveren in dat opzicht inspanningen om enkel links te creëren naar sites die hetzelfde vereistenniveau hanteren met betrekking tot de eerbiediging van de privacy. We zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud van de andere sites en voor hun praktijken inzake persoonsgegevens.

Hyperlinks op andere websites die doorverwijzen naar www.biogailly.be: INSIDE COMMUNICATION en BioGailly, Gailly Florent zijn in geen geval aansprakelijk voor hyperlinks die gecreëerd worden vanaf websites van derden. Voor elke hyperlink naar de site www.biogailly.be of www.inside-communication.lu moet vooraf naar behoren schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming verkregen zijn bij respectievelijk BioGailly, Gailly Florent of INSIDE COMMUNICATION.

Beperking van de aansprakelijkheid: de gebruikers hebben een contactformulier tot hun beschikking. In voorkomend geval behoudt BioGailly, Gailly Florent zich de mogelijkheid voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto …).

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

De site www.biogailly.be dient om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de vennootschap BioGailly, Gailly Florent.

INSIDE COMMUNICATION spant zich in om op de site www.biogailly.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor de weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij de bijwerking ervan, hetzij door eigen toedoen, hetzij door toedoen van de partners die die informatie bezorgen.

Alle informatie die op de site www.biogailly.be staat, is indicatief en kan veranderen. De informatie op de site www.biogailly.be is overigens niet volledig. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online is gezet.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van cookies: op de site www.biogailly.be surfen kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden maar dat informatie opslaat over het surfgedrag met een computer op een site. De aldus verkregen gegevens dienen om het surfen op de site te vergemakkelijken en om uiteenlopende metingen van de bezoekers mogelijk te maken.

De installatie van een cookie weigeren kan betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan de installatie van bepaalde cookies wel weigeren via de module die hij bij zijn eerste bezoek te zien krijgt. Zijn keuze om die cookies te aanvaarden of te weigeren wordt gedurende een jaar bijgehouden.

VERZAMELING EN BEHEER VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

BioGailly, Gailly Florent verbindt zich ertoe de persoonsgegevens over de gebruikers van de site www.biogailly.be die doorgegeven worden via de contactformulieren van de site of op eender welke andere wijze, te verzamelen in het kader van de verwerking van de aanvragen en de commerciële relatie die daaruit kan voortvloeien en te gebruiken in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving met betrekking tot de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van de Europese burgers.

BioGailly, Gailly Florent verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet door te geven aan onbevoegde derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De site www.biogailly.be wordt beheerd vanuit de maatschappelijke zetel van INSIDE COMMUNICATION in Bascharage (Luxemburg). Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van conflicten zijn de BELGISCHE OF LUXEMBURGSE rechtbanken als enige bevoegd.

WOORDENLIJST

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de website www.biogailly.be

De (web)site: www.biogailly.be

Persoonsgegeven: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” volgens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.